search

AGTECH - Kỷ Nguyên Số cho Nông Nghiệp Việt

(English below)

Chào ngày mới với chuyên mục Innovation of the week của BambuUP!

Đóng góp đến 14,9% vào GDP của Việt Nam, sự ra đời của Agtech (ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp) đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và từng bước cải thiện đời sống người dân. Việt Nam hiện là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị của ngành nông nghiệp thế giới.

Hãy cùng cập nhật những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực Agtech trong chủ đề tuần này!

1. IoT và các loại cảm biến

Nông nghiệp thông minh dựa vào công nghệ IoT giúp nhà nông giảm thiểu lãng phí và tăng năng suất từ việc sử dụng lượng phân bón phù hợp, tối ưu hóa các nguồn lực như nước, điện… Các giải pháp IoT cho trang trại thông minh được xây dựng nhằm giám sát cánh đồng với sự hỗ trợ của các loại cảm biến (ánh sáng, độ ẩm, nhiệt độ, độ ẩm đất, sức khỏe mùa màng…) và tự động điều tiết nước tưới. Người nông dân có thể giám sát các điều kiện của trang trại từ bất cứ đâu.

Những tiến bộ trong blockchain và giám sát thực phẩm thời gian thực bằng cách sử dụng các thiết bị Internet of Things (IoT) cho phép các thương hiệu thực phẩm cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối. Các công ty khởi nghiệp đang thúc đẩy hơn nữa khả năng truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch của các sản phẩm thực phẩm bằng cách phát triển các giải pháp giám sát hiệu quả về chi phí và khả năng mở rộng. Điều này làm tăng niềm tin giữa người sản xuất thực phẩm và người tiêu dùng, tác động tích cực đến uy tín thương hiệu và doanh số bán hàng

2. Robot và tự động hóa

Robot nông nghiệp tự động hóa các công việc chậm chạp, lặp đi lặp lại và nhàm chán cho nông dân, cho phép họ tập trung hơn vào việc cải thiện năng suất sản xuất ở quy mô tổng thể. Những robot phổ biến nhất trong nông nghiệp được sử dụng với các công việc như: Gặt và thu hái, kiểm soát cỏ dại, cắt, tỉa, gieo hạt, phun thuốc, lai tạo giống mới, phân loại và đóng gói nông sản,...

Robot và tự động hoá cũng được ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất và chế biến thực phẩm giúp đảm bảo chất lượng và nâng cao năng suất.

3. Công nghệ máy bay không người lái (Drone) và giám sát cây trồng

Công nghệ máy bay không người lái tuy đã được thử nghiệm và áp dụng từ lâu, nhưng chỉ mới được áp dụng vào lĩnh vực nông nghiệp gần đây, giúp thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp chính xác. Công nghệ này được sử dụng để phân tích đất và địa hình, giám sát mùa màng, phun thuốc, gieo hạt và một số công việc liên quan đến thủy lợi.

4. Học máy (Machine learning) và phân tích

Các thuật toán chính xác cùng với dữ liệu lớn và các máy tính với năng lực xử lý tốc độ cao đã mở ra những cơ hội mới để theo dõi, phân tích và ra quyết định cho các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi. Học máy được sử dụng trong những lĩnh vực như quản lý loài, quản lý điều kiện nuôi trồng, quản lý năng suất và chất lượng cây trồng, vật nuôi

5. Sàn giao dịch điện tử trong nông nghiệp

Mua sắm online là xu hướng trong đời sống hiện đại ngày nay. Không nằm ngoài xu hướng ấy các sàn thương mại điện tử nông sản, mua bán các sản phẩm nông nghiệp cũng dần được hình thành và hội nhập. Tại Việt Nam đã bắt đầu có nhiều sàn thương mại điện tử nông sản kết nối trực tiếp người mua và người bán, bên cạnh đó còn có các nền tảng nông nghiệp kết nối các nhà cung cấp nguyên vật liệu, nông dân, người tiêu dùng.

(English Version)

Have a nice day with the Innovation of the week column from BambuUP!

Contributing 14.9% to Vietnam’s GDP (2020), the birth of Agtech (application of technology in agriculture) helps to improve productivity and product quality, and gradually improve people’s lives. Vietnam is becoming an important link in the value chain of the world agricultural industry.

Let’s update the latest trends in the Agtech industry with BambuUP!

1. IoT and sensors

Smart agriculture based on IoT technology helps farmers reduce waste and increase productivity from using the right amount of fertilizer, optimizing resources such as water, electricity, etc. IoT solutions for smart farms are built to monitor the field with the support of all kinds of sensors (light, humidity, temperature, soil moisture, crop health, etc.) and automatically regulate irrigation water. The farmer can monitor the conditions of the farm from anywhere.

Advances in blockchain and real-time food monitoring using Internet of Things (IoT) devices allow food brands to provide end-to-end traceability. Start-ups are furthering the traceability and transparency of food products by developing scalable and cost-effective monitoring solutions. That increases trust between food producers and consumers, positively affecting brand reputation and sales.

2. Robots and automation

Agricultural robots automate slow, repetitive, and boring tasks for farmers, allowing them to focus more on improving production productivity at scale. The most popular robots in agriculture are used for such tasks as: Reaping and harvesting, weed control, cutting, pruning, seeding, spraying, breeding new varieties, sorting and packing agricultural products, etc. Robots and automation are also applied in food production and processing lines to help ensure quality and improve productivity.

3. Drone technology and crop monitoring

Drone technology has been tested and applied for a long time, but has only recently been applied to the agricultural sector. This helped to promote the development of precision agriculture. This technology is used for soil and topographic analysis, crop monitoring, spraying, seeding, and some irrigation-related work.

4. Machine learning and analytics

Precise algorithms coupled with big data and high-speed computers have opened new opportunities for monitoring, analysis, and decision-making for farming and animal husbandry. Machine learning is used in areas such as species management, growing conditions management, and crop and animal quality and yield management.

5. Electronic trading floor in agriculture

Online shopping is a trend in today’s modern life. From this trend, e-commerce platforms for agricultural products and agricultural products are also gradually formed and integrated. In Vietnam, many agricultural e-commerce platforms have begun to directly connect buyers and sellers, while there are also agricultural platforms connecting raw material suppliers, farmers, and end consumers.

BambuUPposition

BambuUP

back to top